KOMPLEKSOWE USŁUGI W PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ULOTEK
KOMPLEKSOWE USŁUGI W PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ULOTEK
Nie tylko drukarnia
Nie tylko drukarnia
NOWOCZESNY I STALE UDOSKONALANY PARK MASZYNOWY
NOWOCZESNY I STALE UDOSKONALANY PARK MASZYNOWY
WSPÓLNIE TWORZYMY STANDARDY
WSPÓLNIE TWORZYMY STANDARDY
I RZECZY NIESTANDARDOWE
I RZECZY NIESTANDARDOWE

Regulamin platformy AKADEMIA POLIGRAFII

§ 1 Informacje ogólne, definicje

 1. Wyłącznym właścicielem oraz Administratorem Platformy z materiałami dotyczącymi projektu Akademia Poligrafii jest Intrograf Lublin S.A. z siedzibą przy ul. Vetterów 22,
  20-277 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298405, NIP 712-23-21-973, REGON 430888857.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z materiałów dostępnych na stronie www.intrograf.com.pl, świadczonych w ramach bezpłatnego korzystania z platformy.
 3. Zarejestrowanie się na stronie www.intrograf.com.pl jest równoznaczne z:
  1. zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem, wyrażeniem zgody na jego stosowanie z obowiązkiem jego stosowania w toku korzystania przez Użytkownika z Platformy;
  2. wyrażeniem przez Użytkownika zgód na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora platformy danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów promocyjnych i informacyjnych.
  4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, oznacza to osobę zarejestrowaną oraz zatwierdzoną przez Administratora.
  5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Platformie, oznacza to wirtualną platformę dostępną poprzez logowanie ze strony www.intrograf.com.pl nazwana Platformą Akademii Poligrafii;

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Podstawowym warunkiem korzystania z materiałów projektu Platforma Akademii Poligrafii jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Użytkownik powinien również mieć dostęp do komputera z Internetem, zainstalowaną przeglądarką www z możliwością zapisu plików cookies oraz dodatkowych programów które będą niezbędne do odtwarzania prezentacji.
 2. W przypadku niezgodności bądź braku dostępu do Platformy, Użytkownik może skontaktować się z administratorem Platformy wysyłając e-mail: sekretariat@intrograf.com.pl w celu uzyskania pomocy.
 3. Dostęp do materiałów Platformy jest nieograniczony czasowo.
 4. Użytkownik zobowiązuje się podać w formularzach i swoim profilu na Platformie prawdziwe dane.

 

§ 3 Prawa autorskie

 1. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać ani rozpowszechniać (w tym przekazywać osobom trzecim) żadnych materiałów pobranych z Platformy, niezależnie od formy, w szczególności stanowiących treść szkoleń.
 2. Użytkownik zobowiązuję się korzystać z materiałów zamieszczonych na Platformie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, oraz z postanowieniami Regulaminu jak również z przepisami prawa.

 

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Intrograf Lublin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane przez Użytkownika, wynikające z niewłaściwego korzystania z Platformy lub niemożności skorzystania z niej,
  2. usterki w działaniu Platformy, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  3. korzystanie z Platformy przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  4. następstwa wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
  5. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od administratora,
  6. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od administratora.

 

§ 5 Uwagi końcowe

   1. Materiały publikowane na Platformie są objęte prawami autorskimi administratora. Z tego powodu zabrania się kopiować w całości lub części materiały zamieszczone na Platformie. Za złamanie zakazu osobom odpowiedzialnym grozi odpowiedzialność przewidziana przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
   2. Administrator dołoży wszelkich starań, by Platforma działała i mogła być wykorzystywania przez Użytkowników w celach zgodnych z jej przeznaczeniem.
   3. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy na czas nieokreślony w celu modernizacji lub naprawy serwisu.
   4. Zmiany na Platformie Akademia Poligrafii, zawarte w niej informacje, opisy, materiały do pobrania oraz zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez Administratora bez uprzedniego poinformowania Użytkowników o tym fakcie.
   5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące na terenie Polski.
   6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.intrograf.com.pl.

§ 6 Informacje dotyczące danych osobowych

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Intrograf Lublin S.A. z siedzibą przy ul. Vetterów 22, 20-277 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298405, NIP 712-23-21-973, REGON 430888857. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się skontaktować na adres e-mail: sekretariat@intrograf.com.pl
  2. Podstawowym celem, dla którego są przetwarzane dane osobowe jest organizacja, prowadzenie i możliwości korzystania przez użytkowników z Platformy Akademii Poligrafii. Podstawą przetwarzania otrzymanych danych użytkowników jest zarejestrowanie się na stronie www.intrograf.com.pl, co jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. Dane osobowe będą także przetwarzane w celach rozliczeniowo - podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo - podatkowych. Zbierane dane będą także przetwarzane w celu dochodzenia praw i obrony Administratora przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego Administratora, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, Administrator Danych poinformuje o tym.
  3. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Platformy Akademia Poligrafii) są pobierane tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta lub wykonana. Dotyczy to także danych, które muszą być zebrane z uwagi na ciążący na Administratorze obowiązek prawny. Jeżeli dane osobowe są pozyskiwane w oparciu o zgodę osoby, które dane dotyczą, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które zostały wskazane w prośbie o wyrażenie zgody.
  4. Odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą:
   1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora Danych, którym, dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
   2. podmioty, którym przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone w związku z wykonywaniem na rzecz Administratora usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi elektronicznej, podmiot obsługujący ankiety;
   3. inni odbiorcy danych – np. partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z grupy kapitałowej;
   4. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
  5. Okres przechowywania danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzane będą przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawarcia umowy. Okres ten został wydłużony dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług, będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu dotyczącej takiego sposobu korzystania z danych lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od ostatniego kontaktu z Administratorem Danych. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych będą przechowywane przez 6 lat od końca roku, w którym zakończyło się korzystanie z Platformy. Jeżeli w związku z korzystaniem z Platformy zostały nabyte prawa (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas dane będą przetwarzane przez cały okres, w którym przysługuje Administratorowi Danych nabyte prawo lub przez okres korzystania z nabytego prawa. Po upływie wskazanych okresów czasu dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje szereg uprawnień:
   1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
   2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
   3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże dane osobowe będą w dalszym ciągu przetwarzane w niezbędnym zakresie, jeżeli po stronie Administratora Danych będzie istniał uzasadniony powód;
   4. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie;
   5. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba która zgody udzieliła ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które to przetwarzanie nastąpiło na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Osoba uprawniona powyżej wskazane uprawnienia może wykonać:
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: sekretariat@intrograf.com.pl
   • zwracając się pisemnie na adres: Intrograf Lublin S.A., ul. Vetterów 22, 20-277 Lublin. Składając wniosek dotyczący danych osobowych należy pamiętać o podaniu danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu osoba składająca wniosek sprawniej otrzyma odpowiedź.
   • Jeżeli wyjaśnienia i działania w sprawie danych osobowych okażą się niewystarczające lub wadliwe, osoba zainteresowana może w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres zamieszkania;
   3. kontaktowy numer telefonu.
   4. adres poczty elektronicznej;
   5. nazwa firmy
  9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).