KOMPLEKSOWE USŁUGI W PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ULOTEK
KOMPLEKSOWE USŁUGI W PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ULOTEK
Nie tylko drukarnia
Nie tylko drukarnia
NOWOCZESNY I STALE UDOSKONALANY PARK MASZYNOWY
NOWOCZESNY I STALE UDOSKONALANY PARK MASZYNOWY
WSPÓLNIE TWORZYMY STANDARDY
WSPÓLNIE TWORZYMY STANDARDY
I RZECZY NIESTANDARDOWE
I RZECZY NIESTANDARDOWE

Polityka prywatności

§ 1 Zasady ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej funkcjonującej pod adresem url: http://intrograf.com.pl.
 2. Wyłącznym właścicielem oraz Administratorem strony internetowej jest Intrograf Lublin S.A. z siedzibą przy ul. Vetterów 22, 20-277 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298405, NIP 712-23-21-973, REGON 430888857.
 3. Użytkowanie Strony www.intrograf.com.pl jest równoznaczne z:
  1. zapoznaniem się z niniejszą polityką,
  2. wyrażeniem przez Użytkownika zgód na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

§2 Informacje dotyczące danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Intrograf Lublin S.A. z siedzibą przy ul. Vetterów 22, 20-277 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298405, NIP 712-23-21-973, REGON 430888857. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się skontaktować na adres e-mail: sekretariat@intrograf.com.pl
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
 3. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:
  1. imię i nazwisko;
  2. kontaktowy numer telefonu;
  3. adres poczty elektronicznej.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na korespondencję zawartą w formularzu, co stanowi prawny interes firmy. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, Administrator Danych poinformuje o tym.
 5. Odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora Danych, którym dane osobowe będą ujawniane w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 6. Dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji prawnego interesu firmy, w zakresie korespondencji zawartej w formularzu.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje szereg uprawnień:
  1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże dane osobowe będą w dalszym ciągu przetwarzane w niezbędnym zakresie, jeżeli po stronie Administratora Danych będzie istniał uzasadniony powód;
  3. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie;
  4. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba która zgody udzieliła ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które to przetwarzanie nastąpiło na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba uprawniona powyżej wskazane uprawnienia może wykonać:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: sekretariat@intrograf.com.pl.
 2. zwracając się pisemnie na adres: Intrograf Lublin S.A., ul. Vetterów 22, 20-277 Lublin.
  Składając wniosek dotyczący danych osobowych należy pamiętać o podaniu danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu osoba składająca wniosek sprawniej otrzyma odpowiedź.
  Jeżeli wyjaśnienia i działania w sprawie danych osobowych okażą się niewystarczające lub wadliwe, osoba zainteresowana może w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
 2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Pliki wykorzystywane są do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

§ 4 Uwagi końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści polityki prywatności. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.intrograf.com.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a w zakresie przetwarzania danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).